Jsme společnost zabývající se zprostředkováním práce. Karpátia-service je společnost, která zprostředkovává práci českých občanů, ale i cizinců především pro tuzemské zaměstnavatele. Vedeme databázi pracovníků z ​ČR, EU, ale i ostatních zemí jako je Ukrajina. Máme rovněž silnou vazbu na některé zahraniční komunity u nás, a proto jsme rychle schopni najít pro zaměstnavatele vhodného pracovníka.

 

                                                 

                                                      Představení

Karpatia service, je společnost se sídlem v  Praze, která se společně se získáváním kvalifikovaných pracovníků z České republiky, specializuje na zajišťování spolehlivých pracovníků z Ukrajiny pro české živnostníky a český průmysl.

Spolupracujeme s řadou ukrajinských institucí a firem s mnohaletými zkušenostmi s podnikáním i vedením projektů a lidí na Ukrajině a v České republice. Naše společné týmy mají víceleté zkušenosti se zaměstnáváním v České republice a vedením lidí i projektů na Ukrajině. Společně využíváme detailní znalost kulturních i pracovních zvyklostí jak na Ukrajině, tak v České republice.

 

                                     

                                               Jak to u nás funguje?

 • Výběr zaměstnance:

Jak na českém trhu, tak na Ukrajině důsledně vybíráme vhodné kandidáty pro práci ve vícestupňovém kvalifikačním procesu.

Náš tým osobně monitoruje průmyslové podniky jak v Čechách, tak na Ukrajině a oslovuje ty nejvhodnější pracovníky.

Hodnotíme profesní a lidskou způsobilost pracovníka, bezúhonnost, pracovní historii a schopnosti přizpůsobení se cizímu prostředí.

 • Příprava zaměstnance:

Náš tým asistuje při vyřizování všech potřebných dokumentů pro získání pracovního povolení.

Zajišťujeme základy komunikace českého jazyka s ohledem na budoucí pracovní zařazení.

Připravujeme pracovníka tak, aby se optimálně přizpůsobil kulturním a pracovním zvyklostem v České republice.

Poskytujeme pracovníkovi následnou podporu v prvních měsících práce v jeho rodném jazyce a další doprovodné služby.

 • Garance za zaměstnance:

Náš tým v průběhu spolupráce komunikuje jak s Vámi, tak se zaměstnancem, a pomáhá hledat optimální řešení, tak aby byla vytvořena maximální shoda všech stran.

 

               

Varianta A smlouva o dílo

Časové využití:

 • Určeno pro krátkodobý horizont využití

 

Základní služba:

 • Zajištění podmínek pro výkon práce u zájemce (dále objednatele) dle smlouvy o dílo dle platných právních předpisů

Smluvní podmínky:

 • Objednatel uzavře se zhotovitelem díla smlouvu o dílo
 • Objednatel hradí dílo na základě na faktur, dle podmínek stanovených ve smlouvě. V případě víceprací, zjištěných po ukončení díla, může být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na tyto vícepráce
 • Objednatel může se zhotovitelem uzavřít smlouvu na další doprovodné služby

Pracovní vztah zaměstnanců vykonávající dílo:

 • Zaměstnanci zhotovitele vykonávající pracovní činnost na předmětu díla mají uzavřenou řádnou pracovní smlouvu se zhotovitelem případě s jeho smluvním partnerem
 • Zaměstnanci zhotovitele dostávají pravidelnou mzdu od zhotovitele
 • Objednatel přiděluje, dohlíží a kontroluje práci na díle

Cena:

 • Od 140,- Kč za odpracovanou hodinu na předmětu díla, bez DPH

               

Varianta B  – dočasné přidělení zaměstnance

Časové využití:

 • Určeno pro dlouhodobější horizont využití

 

Základní služba:

 • Vyhledání a výběr vhodného pracovníka pro zájemce (dále uživatele)
 • Zajištění zaměstnance pro zájemce na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnance

Smluvní podmínky:

 • Uživatel uzavře s agenturou práce smlouvu o dočasném přidělení zaměstnance na pracovní místo
 • Uživatel hradí agentuře práce za zajištění služby dočasného přidělení zaměstnance, na základě faktur dle podmínek smlouvy o dočasném přidělení zaměstnance

Pracovní vztah zaměstnance:

 • Zaměstnanec má uzavřenou řádnou pracovní smlouvu s agenturou práce
 • Zaměstnanec dostává pravidelnou výplatu od agentury práce
 • Agentura práce platí za zaměstnance veškeré odvody (daně, soc. a zdrav. pojištění)
 • Uživatel přiděluje, dohlíží a kontroluje práci zaměstnance
 • Uživatel proškoluje zaměstnance v BOZP a PO
 • Uživatel informuje poskytovatele o skutečnostech souvisejících se zaměstnancem (docházka, nemoc, úraz, škoda)

Cena:

 • Cena služby bude vyjádřena formou koeficientu 1,25 kterým se násobí veškeré mzdové náklady zaměstnance (mzda, odměny, bonusy, příplatky, odvody, dovolená, svátky)

       Příklad při hodinové mzdě 145,- dočasně přiděleného zaměstnance:

145,- Kč   =  hrubá hodinová mzda srovnatelného zaměstnance zájemce

*1,34       =  odvody na srovnatelného zaměstnance zájemce (sociální poj. – 25%, zdravotní poj. – 9%)

194,- Kč   = skutečné náklady na hodinovou mzdu srovnatelného zaměstnance zájemce

*1,25        = marže poskytovatele

(zahrnuje náklady na: výběrový proces, mzdovou a personální administraci, poradenství při řešení běžných i nenadálých záležitostí spojených s přiděleným zaměstnancem)    

243,- Kč    = náklady na hodinovou mzdu dočasně přiděleného zaměstnance

 • Cena zahrnuje počáteční proces výběru a zajištění zaměstnance, mzdu přiděleného zaměstnance (dle potvrzeného výkazu odpracovaných hodin), odvody na sociální a zdravotní pojištění, mzdovou a personální administraci zaměstnance, poradenství při řešení běžných i nenadálých záležitostí spojených s přiděleným zaměstnancem
 • Cena nezahrnuje případné nemzdové náklady jako jsou – lékařské prohlídky, ochranné pomůcky, diety, stravenky a další benefity poskytované uživatelem kmenovému zaměstnanci

 

Varianta Cvyhledání a zajištění zaměstnance do pracovního poměru  

 

Časové využití:

 • Určeno pro dlouhodobější horizont využití

 

Základní služba:

 • Vyhledání, výběr a zajištění vhodného zaměstnance pro zájemce (dále objednatele) na základě smlouvy o zprostředkování zaměstnance

Smluvní podmínky:

 • Objednatel uzavře s poskytovatelem smlouvu o zprostředkování zaměstnance (vyhledání, výběru a zajištění zaměstnance pro objednatele)
 • Objednatel hradí cenu za vyhledání, výběr a zajištění vhodného zaměstnance, dle podmínek stanovených ve smlouvě, na základě na faktury
 • Objednatel může s poskytovatelem uzavřít smlouvu na další doprovodné služby

Pracovní vztah zaměstnance:

 • Zaměstnanec uzavře řádnou pracovní smlouvu s objednatelem
 • Zaměstnanec dostává pravidelnou výplatu od objednatele
 • Objednatel platí za zaměstnance veškeré odvody (daně, soc. a zdrav. pojištění)
 • Objednatel přiděluje, dohlíží a kontroluje práci zaměstnance
 • Objednatel proškoluje zaměstnance v BOZP a PO

Cena:

 • 2 násobek hrubé měsíční mzdy zajištěného zaměstnance
 • Cena zahrnuje náklady na proces vyhledání, výběru a zajištění vhodného zaměstnance se zárukou Optimum
 • Záruka Optimum:
 • Úhrada ceny po etapách (po ukončených zkušebních obdobích)
 • Bezplatná náhrada za nového zaměstnance, pokud bude pracovní poměr ukončen z důvodu nevhodnosti zaměstnance do 3 měsíců
 • Vrácení 50% již zaplacené ceny, pokud bude pracovní poměr ukončen z kázeňských důvodu zaměstnance do 3 měsíců

 

 

Varianta D – Projekt Ukrajina – vyhledání a zajištění zaměstnance do pracovního poměru

Časové využití:

 • Určeno pro dlouhodobější horizont využití

 

Základní služba:

 • Vyhledání, výběr a zajištění vhodného zaměstnance pro zájemce (dále objednatele) na základě smlouvy o zprostředkování zaměstnance

Smluvní podmínky:

 • Objednatel uzavře s poskytovatelem smlouvu o zprostředkování zaměstnance (vyhledání, výběru a zajištění zaměstnance pro objednatele)
 • Objednatel hradí cenu za vyhledání, výběr a zajištění vhodného zaměstnance, dle podmínek stanovených ve smlouvě, na základě na faktury
 • Objednatel může s poskytovatelem uzavřít smlouvu na další doprovodné služby

Podmínky „Projektu Ukrajina“:

 • Nahlásit požadavek na obsazení pracovního místa nejméně 1 měsíc na úřadu práce se souhlasem zaměstnat držitele zaměstnanecké karty
 • Vyhledat na Ukrajině vhodného pracovníka, připravit mu dokumentaci, pracovní smlouvu, smlouvu o ubytování
 • Zajistit pro pracovníka ubytování
 • Zažádat u podnikatelské reprezentace ČR (hospodářská komora, aj.) zařazení do projektu Ukrajina a nahlásit požadavek na zaměstnaneckou kartu pro vybraného pracovníka

Poskytovatel zajistí výše uvedené požadavky pro zájemce na základě smlouvy o zprostředkování případně se dohodne se zájemcem na zajištění dalších doprovodných služeb

Pracovní vztah zaměstnance:

 • Zaměstnanec uzavře řádnou pracovní smlouvu s objednatelem
 • Zaměstnanec dostává pravidelnou výplatu od objednatele
 • Objednatel hradí za zaměstnance veškeré odvody (daně, soc. a zdrav. pojištění)
 • Objednatel přiděluje, dohlíží a kontroluje práci zaměstnance
 • Objednatel proškoluje zaměstnance v BOZP a PO

Cena:

 • Od 50.000,- Kč (podle počtu a profese zprostředkovávaných zaměstnanců)
 • Cena zahrnuje náklady na proces vyhledání, výběru a zajištění vhodného zaměstnance, přípravu a administraci „Projektu Ukrajina“ v zastoupení za objednatele